Skip to main content
Logo vun der Europäescher Kommissioun
Représentation au Luxembourg
Cheffe f.f. du secteur communication, Chargée de Communication

Polyanna Vergidou

Photo de Polyanna Vergidou

Kontakt

Responsabilitéiten

Cheffe f.f. du secteur communication

Chargée de Communication